Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Pragmatyka służbowa w Policji. Akty Prawne. Wydanie I

Autor:

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariuszy Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji. Akty prawne uwzględniającej zmiany prawne na dzień 12 września 2018 r. (...) (...) Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego, autorzy podzielili przedmiotową publikację na osiem rozdziałów. W pierwszym rozdziale celowo zostały zamieszczone Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, która reguluje podstawy powołania do życia wielokrotnie zapowiadanej instytucji Biura Nadzoru Wewnętrznego. Drugi rozdział poświęcony organizacji Policji autorzy wzbogacili m.in. o Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji oraz o Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów prewencji Policji. W trzecim rozdziale, zgodnie z głosem płynącym od funkcjonariuszy z jednostek terenowych Policji, zostały zamieszczone akty prawne dotyczące zakresu uprawnień Policji z podziałem na służbę prewencyjną, kryminalną i śledczą oraz wspomagającą i wewnętrzną. Wybór aktów wskazanych w niniejszym opracowaniu rozszerzony został również o rozdział (czwarty) poświęcony współpracy Policji z innymi podmiotami, co jest o tyle ważne, że przyczyni się do realizacji trzeciego priorytetu komendanta głównego Policji na lata 2016-2018 w zakresie wzrostu skuteczności działania Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie. Rozdział piąty koncentruje się na służbie w Policji. Według autorów na szczególną uwagę zasługują kwestie dotyczące zasad przenoszenia do służby w Policji. Materiał zawarty w rozdziale szóstym obejmuje uprawnienia i obowiązki policjanta. Autorzy przedmiotowego opracowania, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Policji, dokonali podziału wybranych aktów prawnych na te, które dotyczą urlopów funkcjonariuszy, czasu służby, uposażenia, nagród oraz innych świadczeń pieniężnych. Rozdział siódmy został poświęcony odpowiedzialności funkcjonariuszy Policji. Oprócz aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej, przedmiotowy rozdział został poszerzony o regulacje związane z odpowiedzialnością karną funkcjonariuszy w aspekcie przestępstwa łapownictwa czynnego, łapownictwa biernego i nadużycia władzy. Za przyjęciem takiej formuły przemawia chęć uwzględnienia z jednej strony potrzeb Czytelników, z drugiej - priorytetów i zadań priorytetowych komendanta głównego Policji na lata 2016-2018. Opracowanie kończy rozdział ósmy poświęcony systemowi emerytalno-rentowemu funkcjonariuszy. (...)Wstęp 15 Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 19 Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 75 Rozdział 2. Organizacja Policji Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej 91 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m.st. Warszawy 92 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji 92 Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 96 Załącznik nr 1. Instrukcja do karty opisu stanowiska pracy Zarządzenie nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji 117 Zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji 122 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji 125 Decyzja nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji 134 Wytyczne nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania posterunku Policji 135 Wytyczne nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia wewnętrznych służb ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji 138 Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji § służba prewencyjna Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 141 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych 151 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym 160 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów 161 Załącznik nr 1. Protokół zatrzymania osoby (wzór) Załącznik nr 2. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej (wzór) Załącznik nr 3. Pouczenie o uprawnieniach osoby zatrzymanej (wzór) Załącznik nr 9. Protokół kontroli osobistej/przeglądania zawartości bagażu/sprawdzania ładunku (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji 173 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję 174 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb 175 Załącznik nr 1. Regulamin pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Załącznik nr 7. Nakaz przyjęcia/przekazania/zwolnienia osoby zatrzymanej (wzór) Załącznik nr 8. Nakaz wydania osoby zatrzymanej (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym 186 Załącznik. Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP 192 Załącznik. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego 195 Zarządzenie nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji 196 Załącznik nr 1. Katalog zdarzeń podlegających meldowaniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji przez dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji Załącznik nr 2. Zasady postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o zdarzeniu Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego 204 Zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji 206 Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji 207 Zarządzenie nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego 211 Załącznik. Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach osoby objętej nadzorem prewencyjnym Zarządzenie nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka 214 Załącznik nr 6. Nakaz przyjęcia/ przekazania/ zwolnienia nieletniego Załącznik nr 7. Nakaz wydania nieletniego Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia 223 Zarządzenie nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym 229 Zarządzenie nr 125 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych z pobytem osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym 232 Zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia przez Policję działań pościgowych 235 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym 240 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach 247 Załącznik nr 5. Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu (wzór) Zarządzenie nr 1386 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych 256 Zarządzenie nr 1834 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich 260 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi 262 Załącznik nr 1. Zadania i organizacja sztabu dowódcy operacji (akcji) policyjnej Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych 268 Załącznik nr 1. Procedura nr 1 Działania Policji w przypadku groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym Załącznik nr 2. Procedura nr 2 Działania Policji w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego Załącznik nr 3. Procedura nr 3 Działania Policji w przypadku zajęcia obiektu z przetrzymywaniem zakładników Załącznik nr 4. Procedura nr 4 Działania Policji w przypadku porwania środka transportu z przetrzymywaniem zakładników Załącznik nr 5. Procedura nr 5 Działania Policji w przypadku uzyskania informacji o osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne narzędzie, której działanie zmierza do pozbawienia życia lub zdrowia wielu osób w miejscu publicznym (aktywny strzelec, amok) Załącznik nr 6. Procedura nr 6 Działania Policji w przypadku ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki Załącznik nr 7. Procedura nr 7 Działania Policji w przypadku ujawnienia materiałów, urządzeń wybuchowych, w tym z zastosowaniem środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych (CBRN) oraz amunicji szczególnie niebezpiecznej Załącznik nr 8. Procedura nr 8 Działania Policji w przypadku okupacji i blokady obiektów Załącznik nr 9. Procedura nr 9 Działania Policji w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego – drogowego Załącznik nr 10. Procedura nr 10 Działania Policji w przypadku blokady szlaku komunikacyjnego – kolejowego Załącznik nr 11. Procedura nr 11 Działania Policji w przypadku przedłużającego się braku dostaw paliw i energii elektrycznej Załącznik nr 12. Procedura nr 12 Działania Policji w przypadku zakłócenia w funkcjonowaniu użytkowanych systemów teleinformatycznych Załącznik nr 13. Procedura nr 13 Działania Policji w przypadku wystąpienia pożaru Załącznik nr 14. Procedura nr 14 Działania Policji w przypadku wystąpienia powodzi Załącznik nr 15. Procedura nr 15 Działania Policji w przypadku katastrofy budowlanej Załącznik nr 16. Procedura nr 16 Działania Policji w przypadku katastrofy statku powietrznego Załącznik nr 17. Procedura nr 17 Działania Policji w przypadku uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej Załącznik nr 18. Procedura nr 18 Działania Policji w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (m.in.: intensywne opady, silne mrozy, susze, huragany) Załącznik nr 19. Procedura nr 19 Działania Policji w przypadku wystąpienia osuwiska Załącznik nr 20. Procedura nr 20 Działania Policji w przypadku nasilonego nielegalnego przekraczania granicy Polski Załącznik nr 21. Procedura nr 21 Działania Policji w przypadku masowej migracji cudzoziemców na teren Polski Załącznik nr 22. Procedura nr 22 Działania Policji w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej Załącznik nr 23. Procedura nr 23 Działania Policji w warunkach zagrożenia wystąpienia lub zwalczania choroby zakaźnej ludzi, zwierząt lub roślin Załącznik nr 24. Procedura nr 24 Działania Policji w przypadku skażenia biologicznego Załącznik nr 25. Procedura nr 25 Działania Policji w przypadku zdarzenia radiacyjnego Załącznik nr 26. Procedura nr 26 Wykorzystanie statków powietrznych Lotnictwa Policji Załącznik nr 27. Procedura nr 27 Działania Policji w przypadku przedłużających się działań Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie form i metod wykonywania negocjacji policyjnych 299 Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych 300 Zarządzenie nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń 306 Załącznik nr 2. Wzór protokołu przekazania/przejęcia osoby ściganej Załącznik nr 3. Wzór karty przejęcia osoby Zarządzenie nr 1385 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych 320 Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich 322 Załącznik 1a. Protokół zatrzymania nieletniego (wzór) Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców 329 Załącznik nr 1. Karta informacyjna o popełnieniu wykroczenia/uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez osobę posiadającą immunitet zakrajowy (wzór) Załącznik nr 6. Karta nadzoru nad czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o wykroczenie (wzór) Zarządzenie nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia 351 Załącznik nr 12. Notatka służbowa z użycia psa służbowego Policji jako środka przymusu bezpośredniego (wzór) Załącznik nr 13. Notatka służbowa z użycia psa służbowego Policji Zarządzenie nr 884 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad szkolenia oraz norm wyżywienia 365 Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych 372 Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych 374 Załącznik nr 1. Wykaz osób korzystających z immunitetów krajowych i organów uprawnionych do wydania zgody na ich zatrzymanie lub aresztowanie bądź pociągnięcie do odpowiedzialności oraz osób, co do których notatkę służbową przekazuje się do KGP Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji w z dnia 20 kwietnia 2005 r. sprawie ochrony bezpieczeństwa osobistego policjantów oraz osób postronnych podczas zatrzymywania osób poruszających się pojazdami 379 Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” 382 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 383 Załącznik. Karta weryfikacji zagrożenia w związku z naniesieniem zagrożenia na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa na terenie działania KMP/KPP/KRP/KP (wzór) Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w jednostkach organizacyjnych Policji 387 Decyzja nr 412 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Policji 389 Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2018 r. w sprawie stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji 393 § służba kryminalna i służba śledcza Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów 394 Załącznik nr 1. Wniosek zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej (wzór) Załącznik nr 2. Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwłoki (wzór) Załącznik nr 4. Notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności 405 Załącznik nr 1. Wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności (wzór) Załącznik nr 2. Formularz zawierający wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu czynności lub przedłużeniu ich stosowania (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa 412 Załącznik nr 1. Wzór zawiadomienia organów i instytucji publicznych oraz przedsiębiorców o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 19b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji Załącznik nr 3. Wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej jednostki Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie czynności oraz wzór zarządzenia czynności przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo komendanta wojewódzkiego Policji Załącznik nr 4. Wzór zawiadomienia prokuratora okręgowego o zarządzeniu czynności Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję 418 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych 424 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania Policji informacji o osobie oraz wzoru imiennego upoważnienia udzielanego policjantowi do dostępu do danych osobowych 426 Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji 426 Zarządzenie nr 14 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych zadań w zakresie wykrywania handlu ludźmi 430 Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzenia ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje oraz wykonywania zadań krajowego punktu kontaktowego ustanowionego na potrzeby działania tego systemu 433 Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac 437 Załącznik nr 1. Wykaz przestępstw Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe 440 Zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich 441 Załącznik nr 1. Zawiadomienie o zaginięciu osoby (wzór) Załącznik nr 4. Formularz odnalezienia osoby (wzór) Załącznik nr 10. Protokół przekazania osoby o nieustalonej tożsamości (wzór) Zarządzenie nr 982 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zasad organizacji i trybu wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych 468 Załącznik nr 1. Instrukcja w sprawie sposobu organizacji zespołów zadaniowych do spraw rozpoznania, zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi Załącznik nr 2. Instrukcja w sprawie sposobu postępowania Policji w związku z przejazdami kibiców Zarządzenie nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 476 Załącznik. Karta nadzoru postępowania przygotowawczego (wzór) Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego 492 Zarządzenie nr 1012 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2004 r. w sprawie stosowania przez Policję analizy kryminalnej 493 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 494 Decyzja nr 310 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym 519 Decyzja nr 290 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia podziału zadań służbowych policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej 520 § służba spraw wewnętrznych Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań w Policji przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz związanych z tymi zadaniami obowiązkami policjantów i pracowników Policji 524 Decyzja nr 85 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji o uzasadnionych przypuszczeniach popełnienia przestępstwa przez policjanta lub pracownika Policji oraz o niektórych zdarzeniach z ich udziałem 525 Załącznik. Katalog zdarzeń, których informacje podlegają przekazaniu do Biura Spraw Wewnętrznych Policji Decyzja nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. w sprawie zbioru danych Biura Spraw Wewnętrznych Policji 525 Decyzja nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie obowiązku współdziałania kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” 529 § służba wspomagająca działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 529 Zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji 534 Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji 541 Zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji 544 Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji 547 Zarządzenie nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych 550 Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej 554 Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 559 Załącznik. Instrukcja kancelaryjna Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji 566 Zarządzenie nr 92 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych 568 Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji 574 Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 578 Załącznik. Wytyczne w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych Decyzja nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych 585 § służba Lotnictwo Policji Zarządzenie nr 1158 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania oraz określenia organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji 586 Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji 587 Rozdział 4. Współdziałanie Policji z innymi podmiotami Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej 603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną 607 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 611 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim 612 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie trybu współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju 613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego 614 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek 615 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją 616 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli 617 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania straży ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczną i Inspekcją Transportu Drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy. . . . . 620 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej — I nterpol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ekspertów krajowych realizujących zadania w zakresie plików roboczych Europejskiego Urzędu Policji (Europol) . . . . . . . . . . . . . . 623 Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Zarządem Głównym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie współdziałania Policji z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie w spółdziałania Policji i Straży Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 Załącznik nr 1. Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Straż Graniczna powiadamia Policję, oraz tryb powiadamiania Policji o tych zdarzeniach Załącznik nr 2. Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Policja powiadamia Straż Graniczną, oraz tryb powiadamiania Straży Granicznej o tych zdarzeniach Porozumienie z dnia 29 czerwca 2010 r. o współdziałaniu Policji i International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) — Sekcja Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie określenia zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 629 Rozdział 5. Służba w Policji Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 633 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji 642 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów 647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów 648 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji 649 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe 657 Załącznik. Tabele wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji 662 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów 665 Załącznik nr 1. Kryteria oraz opisowa skala ocen Załącznik nr 2. Formularz opinii służbowej (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne 675 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przenoszenia do służby w Policji 678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom 680 Załącznik. Stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadające stopniom policyjnym Zarządzenie nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2002 r. w sprawie ceremoniału ślubowania policjanta 683 Załącznik nr 1. Przebieg uroczystego apelu, w czasie którego policjanci składają ślubowanie Załącznik nr 2. Przebieg ceremonii ślubowania w pomieszczeniu jednostki Policji Zarządzenie nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych 685 Decyzja nr 222 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie adaptacji zawodowej policjantów 687 Rozdział VI. Uprawnienia i obowiązki policjanta Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów 691 § czas służby Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów 695 § urlopy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów 697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów 702 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie trybu zwrotu kosztów przejazdu i innych poniesionych kosztów przysługujących policjantowi w razie odwołania z urlopu wypoczynkowego 702 § uposażenie policjantów Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego 703 Załącznik nr 1. Tabela grup zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów oraz odpowiadających im stawek uposażenia zasadniczego wyrażonych w postaci mnożników kwoty bazowej Załącznik nr 2. Tabela zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych Załącznik nr 3. Tabela stawek dodatku za stopień policyjny Załącznik nr 4. Tabela stanowisk służbowych policjantów uprawniających do dodatku funkcyjnego Załącznik nr 5. Tabela stawek dodatku instruktorskiego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą 715 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym 716 Załącznik nr 1. Tabela kategorii i stawek podstawowych dodatku zagranicznego dla policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów 718 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe 719 § nagrody Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom 720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom 720 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów 721 § inne świadczenia pieniężne Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia 723 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu 727 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin 728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu policjanta oraz określenia członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy 728 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą 729 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia 730 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika 733 § wyróżnienia Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach 734 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji 740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom 741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów 744 § świadczenia odszkodowawcze Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 744 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa 752 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 753 Załącznik nr 1. Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu § mieszkania funkcjonariuszy Policji Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 760 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego 761 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji 763 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie trybu przydzielania lokalu mieszkalnego policjantowi przeniesionemu do służby w innej miejscowości oraz policjantowi, który skorzystał z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu 764 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów 765 § umundurowanie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów 767 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie 776 Zarządzenie nr 1120 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia przypadków, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru 777 § oświadczenia majątkowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji 777 Załącznik. Oświadczenie o stanie majątkowym policjanta (wzór) Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów dotyczących oświadczeń o stanie majątkowym policjantów, dla których przełożonym właściwym w sprawach osobowych jest Komendant Główny Policji 786 Rozdział VII. Odpowiedzialność funkcjonariuszy § dyscyplinarna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów 791 Załącznik nr 2. Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego (wzór) Załącznik nr 4. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (wzór) Załącznik nr 13. Protokół przesłuchania obwinionego (wzór) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania policjanta w czynnościach służbowych przez przełożonych 800 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta 801 Załącznik. Zasady etyki zawodowej policjanta § majątkowa Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 802 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego 804 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej 806 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 807 § karna Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (wyciąg) 808 Rozdział VIII. System emerytalno-rentowy funkcjonariuszy Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 811 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin 828 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej 834

Komentarze od Disqus

Inne ebooki autora: Praca Zbiorowa