Znajdź ebooka:

Aktualności

  25-02-2019 21:01

  Czytniki ebooków

  Co jakiś czas wszyscy stają przed dylematem "Jaki czytnik wybrać?". Temat wraca jak bumerang, a raz podjęta decyzja nie zawsze jest aktualna po upływie kilku lat od zakupu ostatniego urządzenia do czytania ebooków.
  czytaj

  08-11-2016 00:12

  Świat Ebooków

  Powstała nowa księgarnia z ebookami - witamy światebooków.pl!
  czytaj

  16-05-2015 08:00

  Ebook jako prezent

  Jednymi z najpopularniejszych prezentów są niewątpliwie książki. Podarowanie książki na urodziny lub z okazji innego, ważnego wydarzenia, to zawsze dobry pomysł.
  czytaj

  08-12-2014 09:00

  Czas motyli, Julia Alvarez, recenzja ebooka

  Są miejsca, które kojarzą się nam z wojną, rewolucją, wielkimi dziejowymi wydarzeniami. Są też takie walki, które pozostają zawsze w cieniu historii. Jedną z nich jest długi okres dyktatury Rafaela Trujillo na Dominikanie – rajskiej wyspie, której piękne, białe plaże nierzadko spływały krwią, zaś morze zapamiętało wiele zbezczeszczonych, zmaltretowanych ciał.
  czytaj

  02-12-2014 09:00

  Największa księgarnia z ebookami w Polsce, czyli jeszcze o piractwie

  Jaki jest Wasz typ? Kto dominuje na rodzimym rynku ebooków? Kto ustala na nim warunki? Chyba Wasza odpowiedź będzie nad wyrost optymistyczna. Chodzi o Chomikuj.pl
  czytaj

Od inkunabułów do pierwszych gramatyk

Autor:

W kulturze piśmienniczej Słowian południowych, przede wszystkim Bułgarów, okres rozpoczynający się od schyłku XV wieku i obejmujący wieki XVI i XVII jest postrzegany często jako etap zapowiadający dobę przednarodową czasów nowożytnych. Wiąże się to w szczególności ze stopniowym zastąpieniem wielowiekowej tradycji rękopiśmiennej rozwijającą się wtedy cyrylicką książką drukowaną, która – po inkunabułach krakowskich i czarnogórskich – była wydawana w takich ośrodkach, jak: Tărgoviște, Praga, Wenecja, serbskie klasztory, Wilno, a także Moskwa, Zabłudów, Lwów, Ostróg i wiele innych. Badanie starodruków słowiańskich łączy się ściśle z opisem procesów, które zdeterminowały powstanie nowożytnych języków literackich obszaru Slavia Orthodoxa, w tym – z wpływem wspólnego dla prawosławnych Słowian liturgicznego języka cerkiewnosłowiańskiego, podlegającego wówczas coraz silniejszej normalizacji i kodyfikacji. Niniejsza książka stanowi propozycję spojrzenia na złożoną i wieloaspektową problematykę tego okresu z perspektywy historyka języka.Wstęp 10 Rozdział I. Język cerkiewnosłowiański i jego wpływ na bułgarski: koncepcje opisu i interpretacji 18 Podstawowe problemy definicyjne i terminologiczne 18 Ważniejsze opracowania leksykograficzne i gramatyczne 25 Wybrane teoretyczno-metodologiczne modele opisu języka cerkiewnosłowiańskiego 28 Język i wpływ cerkiewnosłowiański w opracowaniach bułgarystycznych 36 Rozdział II. Inkunabuły i starodruki cyrylickie: zagadnienia taksonomii i nomenklatury 58 Uwagi terminologiczne i problemy systematyzacyjne 58 Ogólna charakterystyka bazy źródłowej i stanu jej opisu 66 Teksty anagraficzne w paleotypach 75 Klasyfikacja i periodyzacja paleotypów bułgarskich 80 Rozdział III. Południowosłowiańska paleotypia cyrylicka w XVI w : podstawowe tradycje i konteksty źródłowe 88 Inkunabulistyka głagolicka (1483–1496) 88 Krakowskie inkunabuły cyrylickie (1491–1493) 93 Cetyńskie inkunabuły cyrylickie (1494–1495) 97 Paleotypia rumuńsko-bułgarska: I etap (1508–1512) 100 Paleotypia cyrylicka w Wenecji (1519–1638) 104 – Božidar Vuković (1519–1521, 1536–1540) 105 – Vicenzo Vuković (1546–1547, 1554–1561) 108 – Stefan Marinović (1561–1563) 110 – Jakow z miejscowości Kamena Reka, Jerolim Zagurović, Jakow Krajkow (1566–1572) 111 – Stefan Paštrović, hieromnich Sawa, Giovanni Antonio Rampazetto (1597) 113 – Bartolomeo, Marco i Bartol Ginammi (1638) 114 Paleotypia serbska (1519–1566) 116 – Typografie rodu Ljubaviciów (1519–1523) 116 – Serbskie drukarnie klasztorne (1537–1566) 118 – – Rujno (1537) 118 – – Gračanica (1539) 120 – – Mileševa (1544–1546, 1557) 121 – – Belgrad, Mrkšina Crkva (1552, 1562–1566) 123 Paleotypia rumuńsko-bułgarska: II etap (1545–1554) 126 – Dimitrije Ljubavić (1545–1547) 126 – Filip Pictor Moldoveanu (Mołdawianin) (1544–1554) 127 Paleotypia rumuńsko-bułgarska: III etap (1557–1588) 128 – Diakon Coresi (1557–1583) 129 – Diak Lorinţ (1567–1579) 132 – Hieromnich Lavrentie (1582) 133 – Diakon Şerban (1582–1588) 134 Wschodniosłowiańska paleotypia cyrylicka - charakterystyka ramowa 135 Podsumowanie 144 Bibliografia 152 Katalogi i opisy inkunabułów i paleotypów 152 Pozostałe opracowania 156 Wykaz wydań tekstów źródłowych 190 Wydanie zbiorcze 190 Wydania pojedynczych zabytków 191 Aneks. Teksty anagraficzne (przedmowy, posłowia i kolofony) z południowosłowiańskich cyrylickich inkunabułów i starodruków w przekładzie na język polski 200 Inkunabuły Szwajpolta Fiola (Kraków) 202 Inkunabuły Ðurđa Crnojevicia (Cetinje) 202 Starodruki mnicha Makarije (Târgoviște) 205 Starodruki Božidara Vukovicia (Wenecja) 207 Starodruki Vicenza Vukovicia (Wenecja) 222 Starodruki Stefana Marinovicia (Wenecja) 225 Starodruki Jakowa z miejscowości Kamena Reka, Jerolima Zagurovicia i Jakowa Krajkowa (Wenecja) 229 Starodruki Stefana Paštrovicia, hieromnicha Sawy i Giovanniego Antonia Rampazetto (Wenecja) 233 Starodruki Bartolomea, Marca i Bartola Ginammi (Wenecja) 234 Starodruki rodu Ljubaviciów (Goražde) 236 Starodruki serbskich drukarń klasztornych (Rujno, Gračanica, Mileševa, Belgrad, Mrkšina Crkva) 241 Starodruki Dimitrije Ljubavicia (Târgovişte) 248 Starodruki diakona Coresiego (Braşov, Târgoviște, Sebeş) 250 Starodruki diaka Lorinţa (Braşov, Alba Iulia) 259 Starodruki hieromnicha Lavrentie (Bukareszt) 260 Starodruki diakona Şerbana (Braşov) 260 Резюме 262 Summary 266 Od Redakcji 268

Komentarze od Disqus